Информације од јавног значаја

Овлашћено лице за поступање
по захтеву за слободан приступ
информацијама од јавног значаја:


Радоје Николић, дипл. правник.
Одељење за општу управу

Канцеларија бр. 3

Тел. 013/800-583

Е-маил: rnikolic@vrsac.org.rs

Приступ информацијама од јавног значаја уређен је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник Р. Србије'' бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10).
Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја се подноси у писменој форми и мора бити сачињен у складу са чл. 15. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник Р. Србије'' бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10). Захтев мора да садржи назив органа власти коме се упућује, име, презиме и адресу тражиоца информације, као и што прецизнији опис информације која се тражи.

Захтев се шаље на адресу:
Општина Вршац
Општинска управа
Трг победе 1
26300 Вршац

Захтев се може послати и на Е-маил адресу: rnikolic@vrsac.org.rs

Обрасци :
Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја (разматрају се и захтеви који нису сачињени на поменутом обрасцу). ( .doc )

Жалба против одлуке органа власти којом је одбијен или одбачен захтев ( .doc )

Жалба када се није одлучивало по захтеву (ћутање ураве) ( .doc )

Према чл. 2. наведеног закона, информација од јавног значаја је информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Према чл. 10. наведеног закона, орган власти не мора тражиоцу омогућити остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја, ако се ради о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету. У случају из ст. 1. истог члана, орган власти ће у одговору на захтев означити носач информације (бр. службеног гласила, назив публикације и сл.) где је и када тражена информација објављена, осим ако је то општепознато.

 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP