Odeljenje za inspekcijske poslove i poslove odbrane i vanrednih situacija

Odeljenje za inspekcijske poslove i poslove odbrane i vanrednih situacija obavlja poslove koji se odnose na: nadzor nad primenom zakona i drugih propisa i opštih akata, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kojima se regulišu projektovanje, gradjenje i rekonstrukcija objekata (visokogradnja, niskogradnja i dr.), izvodjenje pojedinih gradjevinskih radova na tim objektima i gradjenje objekata na propisan način; praćenje stanja, predlaganje mera i nadzorom nad primenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti zaštite životne sredine, postupanja sa otpadnim materijama, zaštiti od nejonizujućih zračenja, zaštiti prirode, zaštiti od buke u životnoj sredini, postupanju sa hemikalijama, upravljanju otpadom i o proceni uticaja na životnu sredinu; donošenje rešenja i nalaganje mere i praćenje njihovog sprovodjenja; praćenje stanja, predlaganja mera i inspekcijskog nadzora nad zakonitošću rada pravnih lica koje obavljaju komunalnu delatnost i postupanje preduzetnika i gradjana, u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata; nadzor u oblasti uredjivanja i održavanja objekata i javnih površina; javnu higijenu, uredjenje Grada, javnih zelenih površina, javne rasvete, snabdevanje naselja vodom i odvodjenja otpadnih voda, snabdevanje električnom i toplotnom energijom, iznošenje i deponovanje smeća., sahranjivanje, groblja, kafilerije, dimničarske usluge, delatnosti pijaca, čistoću javnih površina, raskopavanje ulica i drugih javnih površina i druge poslove komunalne higijene; praćenje stanja, predlaganje mere i inspekcijski nadzor nad izvršavanjem zakona i drugih propisa na održavanju, zaštiti, izgradnji i rekonstrukciji lokalnih i nekategorisanih puteva; nadzor nad primenom opštinskih odluka u kojima se reguliše saobraćaj i saobraćajna signalizacija, izdaju dozvole za vršenje istovara i utovara robe iz motornih vozila; praćenje stanja, predlaganje mera i inspekcijski nadzor nad zakonitiošću u obavljanju drumskog lokalnog prevoza i to: vanlinijskog prevoza putnika, linijskog i vanlinijskog prevoza stvari, prevoza za sopstvene potrebe lica i stvari i auto-taksi prevoza; praćenje stanja, predlaganje mera i inspekcijskog nadzora nad radom ustanova u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, osnovnog i srednjeg obrazovanja; praćenje stanja, predlaganje mera i inspekcijskog nadzor nad radom ustanova u oblasti sporta; praćenje stanja, predlaganje mera i nadzor nad primenom zakona i podzakonskih akata iz oblasti trgovine van prodajnog objekta, osim daljinske trgovine; izvršenje izvršnih ili konačnih rešenja iz delokruga Gradske uprave; saradnju sa drugim organima i organizacijama radi medjusobnog obaveštavanja, razmene podataka, pružanja pomoći i zajedničkih mera i radnji od značaja za inspekcijski nadzor, u cilju efikasnijeg obavljanja poslova; pružanje stručne pomoći, pripremu dokumentacije, izradu i ažuriranje procene ugroženosti i planova zaštite i spasavanja koji obuhvataju preventivne mere zaštite kojima se sprečavaju elementarne nepogode ili ublažava njihovo dejstvo; mere zaštite i spasavanja u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda, mere ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica, organizaciju civilne zaštite, uspostavljanje integrisanog sistema zaštite i spasavanja koji bi objedinili sve preventivne i operativne mere zaštite života i imovine gradjana; preduzimanje mera i praćenje realizacije mera iz planova odbrane i planova za vanredne situacije, posebno u delu preduzimanja preventivnih mera i procene rizika; sagledavanje posledica šteta nastalih elementarnom nepogodom i drugim vanrednim dogadjajima; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Gradskog štaba za vanredne situacije i jedinica civilne zaštite, priprema planova za odbranu i ostvarivanje odbrambenih interesa u uslovima ratnog i vanrednog stanja na teritoriji Grada, kao i druge poslove iz svog delokruga.

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2023. godinu ( .docx )

Godišnji izveštaj o radu odeljenja za inspekcijske poslove, poslove odbrane i vanrednih situacija za 2021 godinu ( .doc )

Godišnji izveštaj odeljenja za inspekcijske poslove i poslove odbrane i vanrednih situacija za 2017. godinu ( .pdf )

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2018. godinu ( .doc )

Kontrolne liste

Godišnji izveštaj Odeljenja za inspekcijske poslove, poslove odbrane i vanrednih situacija za 2018. godinu ( .doc )

Godišnji plan Odeljenja za inspekcijske poslove, poslove odbrane i vanrednih situacija za 2019. godinu ( .docx )

Godišnji plan inspekcijskog nadzora za 2020. godinu ( .docx )

Godišnji izveštaj o radu odeljenja za inspekcijske poslove, poslove odbrane i vanrednih situacija za 2022 godinu ( .pdf )

Godišnji izveštaj o radu odeljenja za inspekcijske poslove, poslove odbrane i vanrednih situacija za 2024 godinu ( .pdf )

Izveštaj o radu odeljenja za inspekcijske poslove, poslove odbrane i vanrednih situacija za 2023 godinu ( .doc )

 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP