петак, 18. октобар 2019.
ДНЕВНИ РЕД XL СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XL СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

             Република Србија                                                                                          

               ГРАД  ВРШАЦ

          СКУПШТИНА ГРАДА 

                ПРЕДСЕДНИК

        Број:06.1- 10 /2019-II-01

  Датум: 18. октобар 2019. године

            Вршац, Трг победе 1

На основу члана 42. став 1. Статута Града Вршца ( „Службени лист Града Вршца“, бр.1/2019) и члана 89.став 2. Пословника о раду Скупштине Града Вршца („Службени лист Града Вршца“, бр. 5/2019),

С  А  З  И  В  А  М

XL СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

седница ће се одржати 25. октобра 2019.године, у Великој сали 

Скупштине Града, са почетком у 12,00 часова

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Доношење Одлуке о Другом ребалансу буџета Града Вршца за 2019. годину;

2. Доношење Одлуке о боравишној такси;

3. Доношење Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији Града Вршца;

4. Доношење Одлуке о прибављању неизграђеног грађевинског земљишта кат.парц. 30027 и 30028 непосредном погодбом у јавну својину Града Вршца за потребе изградње Новог гробља у Вршцу;

5. Доношење Одлуке о давању на коришћење непокретности у јавној својини Града Вршца Основној школи „Олга Петров Радишић“ у Вршцу;

6. Доношење Одлуке о акустичном зонирању Града Вршца и мерама заштите од буке; 

7. Доношење Одлуке о установљавању права службености на непокретности у јавној својини Града Вршца на катастарској парцели број 9917 КО Вршац у корист инвеститора „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ ДОО Београд огранак „Електродистрибуција Панчево“;

8. Доношење Одлуке о установљавању права службености на непокретности у јавној својини Града Вршца на катастарској парцели број 9917 КО Вршац у корист инвеститора SWISSLION DOO Београд, Васка Попе број 4;  

9. Доношење Одлуке о установљавању права службености на непокретности у јавној својини Града Вршца на катастарским парцелама број 9899/1, 9898 КО Вршац и 269, 270 и 272 КО Стража у корист инвеститора „ТЕЛЕКОМ“ АД Београд;

10. Доношење Одлуке о установљавању права службености на непокретности у јавној својини Града Вршца на катастарским парцелама  број 9802 и 9804 КО Вршац у корист инвеститора „ТЕЛЕКОМ“ АД Београд;

11. Доношење Одлуке о установљавању права службености на непокретности у јавној својини Града Вршца на катастарским парцелама број 27465/5, 27465/8 и 14082/1  КО Вршац у корист инвеститора „ТЕЛЕКОМ“ АД Београд;

12. Доношење Одлуке о давању сагласности и усвајању предлога Пројекта јавно – приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одражавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца са јавним плаћањем;

13. Разматрање Извештаја о раду и Редовних финансијских извештаја измењене садржине ЈКП „Други октобар“ Вршац са Извештајем ревизора за 2018.годину;

14. Доношење Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о расподели нето добитка исказаног у Редовним финансијским извештајима измењене садржине;

15. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника одржавања јавних зелених површина број 01-6-16/2019-4 од 08.07.219. године;

16. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника услуга одржавања јавних површина број 01-6-16/2019-7 од 08.07.219. године;

17. Доношење Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Други октобар“ Вршац о усвајању Ценовника комуналних услуга одношења комуналног отпада и пражњења септичких јама број 01-6-16/2019-9 од 08.07.219. године;

18. Доношење Решења о изменама Решења о именовању Координационог одбора за надзор над прикупљањем и коришћењем средстава општинског самодоприноса за образовање;

19. Доношење Решења о изменама Решења о именовању чланова Школског одбора Хемијско-медицинске школе у Вршцу;

20. Доношење Решења о измени Решења о именовању Школског одбора Пољопривредне школе „Вршац „  у Вршцу;

21. Доношење Решења о изменама Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Јован Стерија Поповић“  у Вршцу;

22. Разматрање Извештаја о раду Предшколске установе „ Чаролија“ Вршац за радну 2018/2019. Годину;

23. Разматрање Годишњег плана рада Предшколске установе „ Чаролија“ Вршац  радна 2019/2020. годину;

24. Разматрање и исвајање Плана коришћења средства самодоприноса за образовање у 2019. години.

 

Напомена: Материјал за тачке 1. 12. и 13. предложеног дневног реда достављен Вам је на ЦД-у, а накнадно ће бити доставље материјал за тачке 15., 16. и 17. 

 

У случају спречености да присуствујете овој седници, потребно је да обавестите секретара Скупштине Града на телефон: 835-667.

 

 

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

Ненад Барош с.р.


Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP