Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo
Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo obavlja poslove koji se odnose na: izdavanje informacija o lokaciji, izdavanje i izmenu lokacijskih uslova, građevinske dozvole i rešenja o odobrenju izvođenja radova; izdavanje upotrebne dozvole; prijavu radova, završetku izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu; podnošenje zahteva za davanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju u pogledu mera zaštite od požara; podnošenje zahteva za priključenje objekta na komunalnu infrastrukturu; podnošenje prijave za privredni prestup i prekršajne prijave; potvrđivanje projekta parcelacije i preparcelacije; sprovođenje postupka potvrđivanja urbanističkih projekata; sprovođenje postupka usvajanja urbanističkih planova; izdavanje uverenja o starosti objekta, uverenja da se katastarska parcela nalazi ili ne nalazi u građevinskom reonu, uverenja o etažiranju objekata; poslove ozakonjenja objekata, kao i druge poslove iz svog delokruga.
  • komasacijaLAT.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Registracija stambenih zajednica
  • Registracija stambenih zajednica
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP